Skip to content

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Μαΐου 25, 2009

Ξεκιναω απο σήμερα μια νέα ετικετούλα,με τίτλο,αυτόν που βλέπετε.Εδώ θα επικολλώ όσα κείμενα ή άρθρα μου αρέσουν και τέλοσπάντων βρίσκω ενδιαφέροντα και θέλω να μοιραστώ..Εννοείται βέβαια με την σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε ιστοσελίδων που φιλοξενούν κάτι που θέλω να αντιγράψω.

Ξεκινάω με ένα κείμενο που βρήκα στο http://www.anarkismo.net.Είναι ένα παλιό κείμενο του 1920,το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα »Άμυνα» με αφορμή τις εθνικές εκλογές.Συγγραφέας ο Σταύρος Κουχτσόγλους,και μας λέει γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε.Με αφορμή τις Ευρωεκλογές το επικολλώ..

Παρήλθεν ήδη αιώνας αφ’ ότου οι αστοί εφεύρων το μέσον της ψήφου, δια να καταπνίγουν δι’ αυτού τους πόθους του λαού, και να τον κρατούν στην αθλιότητα, τούτου, επί τόσα έτη να κάμουν να πιστέψη ότι αυτός – ο πεινασμένος, ο κουρελιάρης, ο άθλιος – είνε ο Κυρίαρχος, αυτοί δε οι υπηρέται του. Και επί 120 έτη τώρα πίστευα κ’ εγώ ο εργάτης – βιομήχανος ή αγρότης – το ψεύδος των αυτό ως αλήθειαν την κοροιδίαν τους αυτήν ως σοβαρότητα. Και ετυραννήθην παντοιοτρόπως, και εβασανίσθην επί γενεάς γενεών δια να φέρω «τους καλυτέρους» εις τα πράγματα, όπως με υπηρετήσουν, και οι εκλεκτοί μου αυτοί υπηρέται, ερχόμενοι στα πράγματα, πρώτον μέλημα είχαν πάντοτε πως να με βυθίσουν περισσότερον μέσα στο βούρκο της αθλιότητος, απολαμβάνοντες εκ της δυστυχίας μου και ζώντες εκ του θανάτου μου.

Αρκεί πλέον ως εδώ. Παύω πλέον του να έχω τον τίτλον του Κυριάρχου με υπηρέτας. Δεν θέλω κανενός την υπηρεσίαν, διότι απεφάσισα να υπηρετήσω ο ίδιος τον εαυτόν μου. Δι’ ο αποφασίζω και λέγω.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι ενόησα πλέον ότι όλοι – Μοναρχικοί, Συνταγματικοί, Δημοκράται, Σοσιαλισταί κλπ – είνε ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργασθούν, προσφέρονται προθύμως να με υπηρετήσουν δήθεν, πράγματι δε να απολαύσουν αυτοί εκ των στερήσεών μου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθ’ όλην των την ζωήν εις βάρος μου, αναγκάζοντες εμένα να εργάζομαι διά να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνων ούτω κάθε τετραετίαν δια της εφευρέσεώς των – της ψήφου – το επαχθές αυτό κοινωνικόν Συμβόλαιον, το οποίον με συγκρατεί μέσα στην απόγνωσιν, στον μαρασμόν και στον θάνατον.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε 4ετίαν, σα σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν μέρος εις την λειτουργίαν του συστήματος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνων, εγώ, αυτούς διά το αποτρόπαιόν των έργον με χρήμα, με προνόμοια, με τιμάς.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι έπαυσα να περιμένω πλέον την σωτηρίαν μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών, της ψήφου. Σπάζω το κομβολόγιον αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω την πρωτοβουλίαν μου, οργανούμενος οικονομικώς και μακράν από την πολιτικήν σαπίλαν των επιτηδείων, ως ενοήσας πλέον ότι η χειραφέτησίς μου θα συντελεσθή τότε μόνον και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον – δια της οργανώσεώς μου – εις την αποκατάστασιν της θέσεώς μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον του αισχρού τούτου εμπορίου όπου, οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τας γνώσεις των, τα κρέατά τους, τας θυγατέρας των, τους υιούς των, τας οικογενείας των, τας φιλίας των, και να τους εκμεταλλεύωνται οι τραπεζίται, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίται, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκμεταλλεύεται ο ιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμμένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμού των, προσέχοντες μόνον στο χρήμα, στην φιλοδοξία και στην απόλαυσι του κτηνώδους των εγωισμού.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον αυτού του αγοράζοντος και πωλούντος την χαμοζωήν του, συρφετού που απαρτίζει την σημαρινήν Κοινωνίαν, και την αναδημιουργίαν μιάς νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών μου, εντός των οποίων και μόνον το άτομον θα εύρη πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειάν του.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι εκατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μια ετικέττα Ελευθεροφρόνων, Φιλελευθέρων, Σοσιαλιστών κλπ. και κολλούν σαν ψείρες απάνου στην ψώρα μου με την υπόσχεσιν ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την φαγούρα της, ανοίγοντες βαθύτερα τις πληγές της, να με κρατούν σε μια ελεεινοτάτη κατάστασι από την οποίαν δεν θα απαλλαχθώ παρά μόνον την ημέραν που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιορισθώ προς θαραπείαν μου εις το σανατόριον της οργανώσεώς μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι είδα πλέον ότι δι’ αυτού του μέσου διέρχομαι όλην μου την ζωήν στον πισινό του βωδιού μου οργώνοντας την γη, με ένα τίτλο Κυριάρχου, ενώ αυτοί που με παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλισταί κλπ. Δια να με υπηρετήσουν δήθεν, απολαμβάνουν όλας τας φυσικάς καλλονάς, ακούουν μουσική αυτοί, την στιγμήν που εγώ ακούω… του βωδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτοί, την στιγμήν που καθαρίζω εγώ κοπριές, κραιπαλούν αυτοί, την στιγμήν που εγώ μισοπεθαμμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάγω.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι ξύπνησα πλέον απ’ τον λήθαργον στον οποίον μ’ εβύθισαν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι και είδα ότι η φύσις επροίκισε και εμένα όπως κι’ αυτούς με μυαλό για να το αναπτύξω όσο μπορώΧ με μάτια δια να βλέπω ό,τι ωραίο μ’ αρέσειΧ με αυτιά δια να ακούω όσους ήχους με ευχαριστούνΧ με όσφρησιν δια να μυρίζω ό,τι ευωδιά προτιμώΧ με γεύσι δια να δοκιμάζω ό,τι ουσία με γουστάρειΧ με δόντια, στόμαχον δια να μασσώ και να στέλνω στον στόμαχόν μου όσην ανάγκην έχει τροφήςΧ με πόδια δια να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω και με χέρια δια να εργάζωμαι σύμφωνα με την ανάγκην που θα μου παρουσιάζεται προς ικανοποίησιν των ανωτέρω ορέξεών μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι όλα αυτά τα όργανα με τα οποία με επροίκισε η φύσις, δια του μέσου αυτού της ψήφου, μου τα καθυπέταξαν οι κατεργαρέοι, και καμμιά κίνησις πλέον δεν μου μένει ελευθέρα. Όλαι μου οι ανάγκαι των ματιών μου, του μυαλού μου, των αυτιών μου, της μύτης μου, των δοντιών μου, του στομάχου μου, των ποδιών μου και των χεριών μου, εξαρτώνται από το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των Εθνικοφρόνων, των Φιλελευθέρων, των Σοσιαλιστών και λοιπών βαγαπόντηδων, οι οποίοι προσφέρονται ως υπηρέται δήθεν εμού του Κυριάρχου και με κοροϊδεύουν.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι είνε επάναγκες πλέον να βάλω διά των οργανώσεών μου κάθε κατεργάρη στη θέσι του καταργώ το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» είτε από τον Γούναρην προσφέρεται, είτε από τον Βενιζέλον, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Να «αποφασίζετε και να διατάσσετε» τα τομάρια σας μόνον του λοιπού, διότι ο φυσικός και αληθής νόμος αυτό λέγειΧ κάθε άτομον «να αποφασίζη και να διατάσση» τον εαυτόν του μόνον σύμφωνα με τας ανάγκας του, καθώς και κάθε οργάνωσις σύμφωνα με τας ανάγκας των μελών αυτής.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι η ιστορία με εδίδαξε ότι η Πειθαρχία και η Υπακοή εις το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των άλλων, εμπερικλείουν μέσα των όλην την κακομοιριά μου, την στέρισιν και τον θάνατον όχι μόνον τον ειδικόν μου αλλά και της συζύγου μου και των τέκνων μου, κ’ εκείνων που γεννήθηκαν κ’ εκείνων που θα έχουν το ατύχημα να γεννηθούν, κατερημώνουσαι ούτω ολοκλήρους οικογενείας και ολόκληρα έθνη, προς απόλαυσιν μερικών φιλοδόξων ανοήτων, βαρβάρων αρχομανών, κτηνανθρώπων.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι αντελήφθην καλώς πλέον ότι ένας φυσικός νόμος υπάρχει το Πειθαρχείν και Υπακούειν προς ικανοποίησιν των αναγκών του οργανισμού μου, αι οποίαι ανάγκαι θα γίνουν βεβαίως αισθηταί και από τα λοιπά μέλη της οργανώσεώς μου και θα εκπληρωθούν δι’ αυτής και μόνης.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι θέλω να ζήσω ελεύθερος πλέον και την ελευθερία μου αυτήν είνε αδύνατον να μου την δώσουν οι οποιοιδήποτε επιτήδειοι καιροσκόποι δια του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δι’ αυτό «αποφασίζω και διατάσσω» κ’ εγώ τον εαυτό μου, ίνα οργανούμενος μακράν από κάθε φαυλότητα, επιβάλω προς αυτούς την ελευθερίαν, διά των οργανώσεών μου. Έχω δε την πεποίθησιν, ότι, εάν, ούτω σκεπτόμενος, κάθε εργάτης λάβη την ιδίαν απόφασιν με μένα, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα δοκιμάσουμε τα καλά αποτελέσματα των ελευθέρων και απηλλαγμένων από κάθε πολιτικήν σαπίλαν οργανώσεών μας.


Advertisements
14 Σχόλια leave one →
 1. MOLEMOU permalink
  Μαΐου 26, 2009 12:18 πμ

  KAI TOSES FORES POU TO RIKSAME TON PSIFO TI EGINE -TIPOTA TA IDIA PANTELAKI MOU TA IDIA PANTELI MOU-KALHMERA APO TO MONAXO

 2. Lúthien permalink
  Μαΐου 26, 2009 9:26 πμ

  «Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών, της ψήφου.»
  Με ψιλοφρικάρει το γεγονός ότι το αυτό είχε γραφτεί σχεδόν έναν αιώνα πριν, ότι υπήρχαν άτομα που σκέφτονταν έτσι από τότε κι ότι ακόμη δεν έχει αλλάξει το παραμικρό…

  Συμφωνώ με τον κύριο τα μάλλα!!!

 3. αναρχόβλαχος permalink
  Μαΐου 26, 2009 4:05 μμ

  @Luthien.ΝΑΙ,πραγματικα,το κειμενο ειναι προφητικο κα ακρως επικαιρο θα ελεγα.Ακομα και αν δεν εισαι αναρχικος,το κειμενο μπορει ανετα να σε εκφραζει..το 1920,ετσι..

  @MOLEMOU.Kαλησπερα απο την Πατρα αγαπητε MOLEMOU..Ευτυχως που δεν εισαι στην Ελλαδα,σε ζηλευω μαλλον..

 4. KitsosMitsos permalink
  Μαΐου 27, 2009 7:18 πμ

  Εγώ πάλι αντιθέτως για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζω.
  Καλημέρα

 5. zoyzoy permalink
  Μαΐου 27, 2009 9:23 πμ

  Και’γω την ίδια γνώμη είχα μέχρι που διάβασα εδώ αν θέλεις κάνε τον κόπο

 6. tzonakos permalink
  Μαΐου 27, 2009 12:42 μμ

  H αποχή δεν αποτελεί επιλογή.
  Ολοι ειμαστε μπαφιασμένοι και σκασμένοι απο το πολιτικό μας σύστημα.
  Επιτρέψτε μου τότε να ψηφίσω ΕΓΩ για όσους απέχουν αλλα μετά να μη μου ζητάνε τα ρέστα κατηγορώντας με για το τι ψήφισα !

  Και αν γίνονταν Εκλογές μόνο και μόνο για να βγει Κυβέρνηση προσωρινή, ενός έτους που θα άλλαζε τελείως το πολιτικό μας σύστημα και θα το καθάριζε ; Θα απείχατε ;

  Τελος πάντων εγω δεν απέχω και με νευριάζουν λέμε όσοι θεωρούν και μαγκιά το να απέχουν, ειναι απλά δειλοί, κρίμα.

 7. αναρχόβλαχος permalink
  Μαΐου 27, 2009 3:47 μμ

  Αν πριν απο καθε λογο δεν υπηρχε η φραση »δεν ψηφιζω»,νομιζω θα συμφωνουσατε με αυτα που γραφει..Δεν ειναι η λυση να μην ψηφισω,σιγουρα,εχω διαβασει και το κειμενο που λες zoyzoy,ειναι του blogger Ελικα,αλλα επισης δεν ειναι για μενα η λυση να ψηφισω,τουλαχιστον στις ευρωεκλογες.Απλα απαξιώ το πολιτικο αυτό σύστημα,όλο και όχι μονο τα δυο μεγαλα κομματα.Δεν ξερω ποια ειναι η λυση,αλλα σε αυτη την φαση,ετσι θελω να αντιδρασω,δεν ειμαι ουτε δειλος(γιατι αλλωστε?) και ουτε το θεωρω μαγκια,τουλαχιστον εγω,δεν υπαρχει λογος.Δημοκρατικο δικαιωμα ειναι η »ρηψη» ή οχι της ψηφου,ΔΕΝ ειναι όμως το μόνο δικαιωμα ή ο μονος τροπος συμμετοχης στα κοινα ή ο μονος τροπος αντιδρασης,σιγουρα..
  ΔΕΝ τιθεται θεμα,αν σε εκφραζει καποιο κομμα,δεν θα αλλαξει τιποτα,οσο μεγαλο ποσοστο και να παρουν για παραδειγμα οι Οικολογοι Πρασινοι,ή οποιδηποτε αλλο κόμμα,θέμα προώθησης ειναι και εκμεταλλευσης των εκαστοτε συνθηκων,της δυσφοριας και απογοητευσης του εκλογικου σωματος.
  Αυτη ειναι η γνωμη μου 🙂

 8. Iptamenos Ollandos permalink
  Μαΐου 28, 2009 8:25 μμ

  Μπράβο φίλε για το κείμενο. Αναρτήθηκε πάραυτα…

 9. αναρχόβλαχος permalink
  Μαΐου 28, 2009 8:27 μμ

  Σε ευχαριστω,να σαι καλα.

 10. Χαμαιλέων permalink
  Μαΐου 29, 2009 10:53 πμ

  Δεν χρειάζεται να είσαι αναρχικος για να απέχεις από τις εκλογές!!!! Προσωπικά ως αναρχικός δεν θέτω αυτό το πρόταγμα σε κάποιον που θέλει να απέχει, όπως πράττω εγώ.Η αποχή εκτός από την πλήρη αμφισβήτηση του εκλογικού θεσμού για κάποιους…δηλώνει και δυσαρέσκεια μέσα σε ένα σάπιο κατακρεουργημένο πολιτικο κατεστημένο για κάποιους άλλους και εμείς οι αναρχικοί ή οι ανενταχτοι κλπ θα πρέπει να το σεβόμαστε. Πρέπει να σεβόμαστε σε κάποιο βαθμό τον λόγο που κάποιος απέχει και ας μην διακατέχεται από τα δικά μας πιστεύω.

  Α (ΑΛΦΑ)

 11. αναρχόβλαχος permalink
  Μαΐου 29, 2009 11:05 πμ

  Kαι βέβαια,συμφωνώ.Αν όσοι απήχαν ήταν αναρχικοί,δε θα έβγαινε ποτέ καμία κυβέρνηση..Είναι μια μορφή αντίδρασης και όχι κατ΄ανάγκη αδιαφορίας και βλακείας όπως εννοούν σε άλλα σχόλια πιο πάνω.

 12. Lúthien permalink
  Ιουνίου 2, 2009 8:48 μμ

  Ρε αραχνόβλαχε, πραγματικά, όσο πιο πολλά σχόλιά σου διαβάζω, τόσο πιο πολύ σε πάω… Έχουμε ακριβώς τις ίδιες απόψεις πάνω στο θέμα!!!

  Έχω να πω και κάτι παραπάνω σε όσους δεν απέχουν (και στη μάνα μου): Ρε παιδιά, άποψή σας κι άποψή μας. Εμείς δεν προσπαθούμε να σας πείσουμε να μην ψηφίσετε…

 13. tzonakos permalink
  Ιουνίου 2, 2009 9:08 μμ

  αραχνόβλαχεLOL LOL LOL

 14. αναρχόβλαχος permalink
  Ιουνίου 2, 2009 9:50 μμ

  @Luthien Eτσι ειναι,απλα την γνωμη μου λεω.,χαιρομαι που συμφωνεις 🙂

  @Tzon, εχω να πω και εγω,ξανα LOL LOL 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: